Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025 odbywać się będzie na kierunek

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia.

O przyjęcie na studia na kierunek Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:

  1. kierunków: Finanse, rachunkowość i podatki, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie,
  2. kierunku Ekonomia,
  3. innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających efekty uczenia się, wyznaczonych przez właściwego Dziekana Wydziału, które zostaną określone indywidualnie do końca pierwszego semestru studiów.

Zgodnie z komunikatem Dziekana Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych w sprawie wyznaczania oraz zaliczania modułów uzupełniających dla studentów 1 roku studiów, którzy w drodze rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunek Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie w roku akademickim 2024/2025 zadeklarowali uzupełnienie brakujących efektów uczenia się z zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających, informujemy że:
- maksymalna liczba punktów do uzupełnienia w ramach modułów uzupełniających wynosi 13 pkt. ECTS;
- termin zaliczenia modułów uzupełniających zostanie wyznaczony do końca 1 semestru studiów z Regulaminem studiów.