Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane od kandydatów na jednolite studia magisterskie: 

Sposoby składania dokumentów o przyjęcie na studia:

  • drogą listową - za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • osobiście - we właściwym dziekanacie lub wyznaczonym punkcie informacyjnym.

Wybór danej formy złożenia dokumentów o przyjęcie na studia zależy od kandydata na studia.

Kandydat składając dokumenty drogą listową lub osobiście jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

  • podanie kandydata zawierający ankietę osobową, według wzoru określonego przez Uczelnię - dostępny na portalu rekrutacyjnym,
  • kserokopię świadectwa dojrzałości, która zostanie w Uczelni oraz oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu - w przypadku składania dokumentów osobiście,
  • oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis poświadczony notarialnie - w przypadku składania dokumentów drogą listową,
  • aktualną kolorową fotografię kandydata o wymiarach 35 mm x 45 mm ponadto, fotografie należy zamieścić w formie elektronicznej na portalu rekrutacyjnym,
  • na kierunkach:  Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo medyczne - zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

W przypadku składania dokumentów drogą listową kandydat jest zobowiązany przesłać komplet wymaganych dokumentów. Przesyłkę należy nadać za potwierdzeniem odbioru na adres:
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
ul. Sejmowa 5a
59-220 Legnica

Dodatkowo wpisując "rekrutacja na kierunek studiów.................." na który kandydat aplikuje.

Jednocześnie przy składaniu dokumentów kandydat jest zobowiązany zachować wszystkie zasady ochrony osobistej.

Poprzez złożenie dokumentów potwierdzasz chęć podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Możliwe jest również złożenie dokumentów przez pełnomocnika. Aby to było możliwe, pełnomocnik musi złożyć:

  • komplet wymaganych dokumentów wraz z podpisanym przez kandydata pełnomocnictwem (wzór pełnomocnictwa)
  • poza własnym dowodem tożsamości - kopię dowodu tożsamości kandydata na studia (nie musi być potwierdzona u notariusza), w imieniu którego działa - dokumenty do wglądu.

Jeżeli już teraz wiesz, że nie będziesz mógł osobiście złożyć dokumentów, przygotuj je wcześniej dla pełnomocnika.

Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty rekrutacyjnej,