Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia:

Sposoby składania dokumentów o przyjęcie na studia:

 • drogą listową - za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • osobiście - we właściwym dziekanacie lub wyznaczonym punkcie.

Wybór danej formy złożenia dokumentów o przyjęcie na studia zależy od kandydata na studia.

Kandydat jest zobowiązany złożyć:

 1. w przypadku osobistego składania dokumentów:
 • podanie kandydata zawierający ankietę osobową, według wzoru określonego przez Uczelnię (dostępna na portalu rekrutacyjnym),
 • aktualną kolorową fotografię kandydata o wymiarach 35 mm x 45 mm, ponadto fotografie należy zamieścić w formie elektronicznej na portalu rekrutacyjnym,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów, która zostanie w Uczelni oraz oryginał dyplomu do wglądu
 • kserokopię suplementu do dyplomu, która zostanie w Uczelni oraz oryginał suplementu do wglądu - dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,
 • dodatkowo od osób ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na zasadach określonych w uchwale, deklaracja o realizacji zajęć uzupełniających efekty kształcenia wynikająca z kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunku innym niż ukończone studia,
 1. w przypadku składania dokumentów drogą listową:
 • podanie kandydata zawierający ankietę osobową, według wzoru określonego przez Uczelnię (dostępna na portalu rekrutacyjnym),
 • aktualną kolorową fotografię kandydata o wymiarach 35 mm x 45 mm, ponadto fotografie należy zamieścić w formie elektronicznej na portalu rekrutacyjnym,
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów lub jego odpis poświadczony notarialnie,
 • oryginał suplementu do dyplomu lub jego odpis poświadczony notarialnie - dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na kierunku Pielęgniarstwo i Zdrowie publiczne.
 • w przypadku kierunku Pielęgniarstwo zaświadczenie z uczelni, z wyliczoną średnią ocen uzyskaną podczas odbytych studiów pierwszego stopnia (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
 • dodatkowo od osób ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na zasadach określonych w uchwale, deklaracja o realizacji zajęć uzupełniających efekty kształcenia wynikająca z kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunku innym niż ukończone studia.

Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

W przypadku składania dokumentów drogą listową kandydat jest zobowiązany przesłać komplet wymaganych dokumentów. Przesyłkę należy nadać za potwierdzeniem odbioru na adres:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
ul. Sejmowa 5a
59-220 Legnica

Dodatkowo wpisując "rekrutacja na kierunek studiów.................." na który kandydat aplikuje.

Jednocześnie przy składaniu dokumentów kandydat jest zobowiązany zachować wszystkie zasady ochrony osobistej.

Poprzez złożenie dokumentów potwierdzasz chęć podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Możliwe jest również złożenie dokumentów przez pełnomocnika. Aby to było możliwe, pełnomocnik musi złożyć:

 • komplet wymaganych dokumentów wraz z podpisanym przez kandydata pełnomocnictwem (wzór pełnomocnictwa)
 • poza własnym dowodem tożsamości - kopię dowodu tożsamości kandydata na studia (nie musi być potwierdzona u notariusza), w imieniu którego działa - dokumenty do wglądu.

Jeżeli już teraz wiesz, że nie będziesz mógł osobiście złożyć dokumentów, przygotuj je wcześniej dla pełnomocnika.