Pielęgniarstwo

PIELĘGNIARSTWO

studia
MAGISTERSKIE
tryb
"UCZ SIĘ I PRACUJ"

Jesteś świeżo po studiach I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo? Kontynuuj naukę, poszerz swoją wiedzę i kompetencje, podejmując studia magisterskie. 

Celem studiów II stopnia jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych, przygotowujących studentów do sprawowania profesjonalnej, specjalistycznej opieki nad pacjentami. Nacisk kładziemy nie tylko na kształcenie w zakresie medycyny, ale również filozofii i etyki zawodu pielęgniarskiego czy psychologii i socjologii.

PRAKTYKA

Praktyki zawodowe trwają 160 godzin. Podczas tego czasu będziesz doskonalić umiejętności praktyczne w bezpośrednim kontakcie z pacjentem w podmiotach zewnętrznych. Dodatkowo będziesz szkolić się i zdobywać cenne doświadczenie w różnych przestrzeniach ku temu przeznaczonych: 

 • w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych,
 • na oddziałach szpitalnych, w pogotowiu ratunkowym lub Państwowej Straży Pożarnej,
 • w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej,
 • w dolnośląskich placówkach i klinikach medycznych,
 • w sanatoriach o różnorodnym profilu leczniczym oraz w szpitalach uzdrowiskowych.

ABSOLWENT

 • posiada umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa,
 • rozwinął umiejętności świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa,
 • sprawnie organizuje i zarządza opieką pielęgniarską oraz współpracuje z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki,
 • jest przygotowany do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich, obejmujących promocję i edukację zdrowotną,
 • świadomie i sprawnie wdraża nowych metody, techniki opieki i rozwiązania organizacyjne,
 • może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE  „Ucz się i pracuj”
(z oferty mogą skorzystać także osoby, które nie pracują zawodowo)

 •  nie ponosisz kosztów kształcenia za zajęcia dydaktyczne,
 • zajęcia 2-3 razy w tygodniu popołudniami (również on-line) oraz w weekendy (przede wszystkim soboty),
 • podczas rekrutacji elektronicznej zadeklaruj studia stacjonarne (w zakładce Deklaracja/ankiety potwierdź wybór „Ucz się i pracuj”),
 • podczas składania dokumentów złóż deklarację, że chcesz studiować w formule „Ucz się i pracuj”.

Ukończyłaś / ukończyłeś już I stopień Pielęgniarstwa – doskonale wiesz na czym polega ten zawód. Dzięki studiom magisterskim poszerzysz nie tylko swoją wiedzę, ale także możliwości zawodowe. Zapraszamy do rekrutacji.