Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie: 

Sposoby składania dokumentów o przyjęcie na studia:

Wybór danej formy złożenia dokumentów o przyjęcie na studia zależy od kandydata na studia.

Kandydat składając dokumenty drogą listową lub osobiście jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

  • podanie kandydata zawierający ankietę osobową, według wzoru określonego przez Uczelnię - dostępny na portalu rekrutacyjnym,
  • kserokopie dokumentów potwierdzający zdany egzamin maturalny, oryginały dokumentów do wglądu na Uczelni,
  • aktualną kolorową fotografię kandydata o wymiarach 35 mm x 45 mm ponadto, fotografie należy zamieścić w formie elektronicznej na portalu rekrutacyjnym,
  • na kierunkach:  Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo medyczne - zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku. (Zaświadczenia do pobrania w systemie rekrutacyjnym),
  • zaświadczenie dla osób niepełnoletnich

Wykaz placówek na badania kandydatów na studia, w których wykonywane są nieodpłatnie badania w 2023 roku na terenie województwa dolnośląskiego 

Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

W przypadku składania dokumentów drogą listową kandydat jest zobowiązany przesłać komplet wymaganych dokumentów. Przesyłkę należy nadać za potwierdzeniem odbioru na adres:
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
ul. Sejmowa 5a
59-220 Legnica

Dodatkowo wpisując "rekrutacja na kierunek studiów.................." na który kandydat aplikuje.

Poprzez złożenie dokumentów potwierdzasz chęć podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Możliwe jest również złożenie dokumentów przez pełnomocnika. Aby to było możliwe, pełnomocnik musi złożyć:

  • komplet wymaganych dokumentów wraz z podpisanym przez kandydata pełnomocnictwem 
  • poza własnym dowodem tożsamości - kopię dowodu tożsamości kandydata na studia (nie musi być potwierdzona u notariusza), w imieniu którego działa - dokumenty do wglądu.

Jeżeli już teraz wiesz, że nie będziesz mógł osobiście złożyć dokumentów, przygotuj je wcześniej dla pełnomocnika.

Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty rekrutacyjnej,