Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024 odbywa się na następujące kierunki:

1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia.

2. O przyjęcie na studia na kierunek Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:
1) kierunków: Finanse, rachunkowość i podatki, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie,
2) kierunku Ekonomia,
3) innych kierunków, z zastrzeżeniem ust. 8

3. O przyjęcie na studia na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:
1) kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo narodowe, Administracja,
2) kierunków o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, w szczególności kandydaci, którzy są absolwentami kierunków z dziedzin nauk społecznych oraz dziedzin nauk medycznych i nauk o zdrowiu
3) innych kierunków, z zastrzeżeniem ust. 8.

4. O przyjęcie na I rok studiów na kierunek Pielęgniarstwo mogą się ubiegać wyłącznie kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Podstawą zakwalifikowania na studia jest wynik studiów, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy zamknięcie listy nie będzie możliwe, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen uzyskana podczas odbytych studiów pierwszego stopnia (wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

5. O przyjęcie na kierunku Zdrowie publiczne mogą się ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:
1) kierunków: Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne,
2) kierunków o zbliżonym zakresie programowym do kierunków studiów drugiego stopnia w szczególności kandydaci, którzy są absolwentami kierunków z dziedzin medycznych i nauk o zdrowiu
3) innych kierunków z zastrzeżeniem ust. 8

6. O przyjęcie na kierunek Inżynieria produkcji i logistyki mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:
1) kierunków inżynierskich: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria testowa, Logistyka i transport, Informatyka, Energetyka,
2) kierunków inżynierskich: Automatyka i robotyka, Budowa maszyn i pojazdów, Logistyka, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika,
3) innych kierunków, z zastrzeżeniem ust. 8

7. O przyjęcie na studia na kierunek Menedżer administracji publicznej mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:
1) kierunku Administracja,
2) kierunków o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, w szczególności kandydaci, którzy są absolwentami kierunków z dziedzin nauk społecznych,
3 )innych kierunków, z zastrzeżeniem ust. 8

8. Absolwenci, o których mowa ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3, 4 pkt.3, ust.5 pkt 3, ust. 6 pkt 3 mogą być przyjęci na studia drugiego stopnia, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających efekty uczenia się, wyznaczonych przez właściwego Dziekana Wydziału, które zostaną określone indywidualnie do końca pierwszego semestru studiów.

9. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rekrutacyjnej, ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 - 4 z zastrzeżeniem § 8, w ramach określonego limitu przyjęć na dany kierunek i formę studiów.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w dwóch etapach.

Etap pierwszy obejmuje:

  1. obowiązkową elektroniczną rejestrację kandydatów,
  2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie wskazanym przez Uczelnię, za postępowanie związane z ubieganiem się o przyjęcie na studia.

Etap drugi obejmuje:

  1. przyjęcie od kandydatów dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię,
  2. sprawdzenie poprawności wyliczeń punktów oraz zgodności pozostałych danych kandydata z danymi podanymi przy rejestracji elektronicznej,
  3. przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, w tym list rezerwowych.