Pomoc materialna

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW O FORMACH POMOCY MATERIALNEJ OFEROWANYCH PRZEZ COLLEGIUM WITELONA UCZELNIĘ PAŃSTWOWĄ

Studenci naszej Uczelni mają możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora,
  • zapomogi,
  • stypendium ministra za znaczące osiągnięcia
  • stypendia wojskowe dla studentów.

Wskazane wyżej świadczenia mogą otrzymać zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.
Po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów, student może otrzymywać jednocześnie wszystkie stypendia.

1. Stypendium socjalne

Przysługuje od pierwszego roku studiów.
Dochód uprawniający do przyznania stypendium nie może przekroczyć 1294,40 zł netto miesięcznie  na osobę w  rodzinie (wyliczymy to na podstawie dochodu z 2022 r. chyba, że w momencie złożenia wniosku sytuacja materialna uległa zmianie). 
W bieżącym roku akademickim wysokość stypendium socjalnego wynosi, w zależności od dochodu, od 1250,00 zł do 1500,00 zł miesięcznie.
Dodatkowo, studenci mogą ubiegać się o zwiększenie stypendium  socjalnego z tytułu zamieszkania w akademiku lub np. na stancji, jeżeli codzienny dojazd uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie, albo z innych tytułów wymienionych w Regulaminie świadczeń dla studentów. Obecnie zwiększenie stypendium socjalnego wynosi 600,00 zł miesięcznie.

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Przysługuje od pierwszego roku studiów, wszystkim osobom posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Sytuacja materialna studenta nie ma wpływu na przyznanie tego stypendium.
W bieżącym roku akademickim wysokość tego stypendium wynosi, w zależności od stopnia niepełnosprawności, od 700,00 zł do 900,00 zł miesięcznie.
Uwaga: Osobom, które złożyły kompletny wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych w pierwszym terminie, tj. do 31 sierpnia, świadczenia zostaną wypłacone już w październiku.

3. Stypendium rektora

Osoby przyjęte na studia licencjackie, inżynierskie bądź jednolite studia magisterskie mogą otrzymać to świadczenie dopiero po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
Wyjątkowo stypendium rektora otrzymają studenci przyjęci na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy byli laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego oraz medaliści współzawodnictwa sportowego co najmniej o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, świadczenie mogą uzyskać już na pierwszym roku studiów.
Warunkiem otrzymania stypendium rektora jest uzyskanie w poprzednim roku akademickim wysokiej średniej ocen. Z uwagi na to, że stypendium może otrzymać nie więcej niż 10% studentów danego kierunku, aby zwiększyć swoje szanse, można zdobyć dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.
W bieżącym roku akademickim wysokość tego stypendium wynosi, w zależności od ilości zdobytych punktów, od 450,00 zł do 650,00 zł miesięcznie.

4. Zapomoga

Każdy student, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej może otrzymać pomoc ze strony Uczelni w postaci zapomogi. Świadczenie to może być przyznane maksymalnie dwa razy w roku akademickim.
Obecnie wysokość zapomogi kształtuje się w przedziale od 300,00 do 2000,00 zł.
Szczegółowe zasady przyznawania powyższych świadczeń znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów
Regulamin świadczeń dla studentów

Dodatkowych informacji udzieli pracownik Sekcji ds. Pomocy Materialnej - pokój nr 30 w budynku A, tel. 76 723 22 24, mail: alicja.zienko@collegiumwitelona.pl